• Nederlands
  • English

Algemene voorwaarden

Toepassing

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en SPUMA en de leden van SPUMA . Spuma is een Feitelijke Vereniging (FV) opgericht volgens de Belgische wetgeving. Onder de naam Spuma wordt verstaan de FV en de leden van Spuma.

Aanvaarding

Het gebruik van de website www.spuma.be, evenals het plaatsen van een bestelling bij Spuma of bij één der leden rechtstreeks of onrechtstreeks bij Spuma, impliceert dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Definities

  1. Diensten: alle diensten die door Spuma en de leden aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.
  2. Klant: ieder persoon die een commerciële relatie aangaat met Spuma en de leden door de aankoop van een product of een dienst. Een klant dient gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Spuma.
  3. Bestelling: elke bestelling die door een klant geplaatst wordt conform de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Bestellen

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.spuma.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Spuma, de hosting-partner of de betalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transactie(s) die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De klant ontvangt via e-mail een bevestiging van de bestelling en een tweede e-mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt door Spuma of wanneer de bestelling zal geleverd worden of wanneer de bestelling kan afgehaald worden.

Prijzen en betalingsmethodes

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces zijn in Euro (€) en zijn inclusief BTW en administratieve kosten tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten geen transportkosten. Deze worden afzonderlijk aangerekend indien gekozen wordt voor een verzending.

Spuma houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van Spuma of van de leden tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant. Spuma houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is. De bestelde producten kunnen meteen betaald worden via overschrijving door de klant.

In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt ook de bestelling automatisch geweigerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om betalingen uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

Beschikbaarheid

De producten en diensten evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Spuma. Spuma engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks kan Spuma niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien in geval van overmacht. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet, of niet tijdig beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn of haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd of uitgesteld wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten zal Spuma onmiddellijk de betaalde bedragen terugbetalen. De klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden.

Levering

De bestellingen worden geleverd op het adres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens de bestelprocedure en volgens de voorwaarden die hierbij beschreven werden. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant dient zelf contact op te nemen met de transporteur om af te spreken waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden. Spuma waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na bestelling, is een streeftermijn en puur indicatief. Spuma kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling en van de goede ontvangst, behoudens tegenbewijs van de klant. In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren per aangetekend schrijven gericht aan Spuma.

In het geval een levering tijdens het leverproces verloren zou raken dan zal Spuma volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is of het bedrag van de bestelling, inclusief de transportkosten, terugbetalen.

Non-conformiteit

Alle producten en diensten die op de website van Spuma te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto''s die op de website getoond worden geen enkele contractuele betekenis. Spuma wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto''s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Spuma zich om eventuele fouten die haar gemeld worden zo snel mogelijk te corrigeren. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met de bestelling, kan de klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Zodra deze 14 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn.

Verzakingsrecht, retours en terugbetalingen

Conform de wet van 14 juli 1991 van de Belgische wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van het privé-leven van de klant en de wijziging op deze wet van 25 mei 1999, heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan de aankoop zonder dat er daarvoor een schadevergoeding moet betaald worden en zonder dat er daarvoor een reden moet opgegeven worden. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de klant, Spuma op de hoogte gebracht heeft dat hij of zij wil verzaken aan de aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Spuma niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De klant moet zelf de verzendingskosten voor de retour betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Spuma op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Spuma zal een e-mail versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling.

Verantwoordelijkheid

Spuma treft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Spuma een link heeft op haar website. Spuma kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto's of de teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen op de website van Spuma. Spuma kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Spuma aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Spuma beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beelden, geluiden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website zijn auteursrechterlijk beschermde werken. De Spuma-website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf, noch de op de website aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Spuma hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van digitale gegevens naar Spuma al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde gegevens af aan Spuma.

Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Limburg bevoegd.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Spuma kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen. Elk gebruik van de website van Spuma veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de Algemene Voorwaarden. Spuma behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.